Jargon

Ano ang register? – ang jargon ay baryasyon o barayti ng wika na tinatawag din bilang natatanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat na gawain o propesyon. Sinasabi ring ang barayti ng wikang ito ay ang mga wikang epsisyalisado sapagkat ito ay ginagamit ng mga propesyonal sa kanilang kinabibilangang larangan o professional field. Ang jargon … Read more

Ano-ano ang katangian ng gamit ng wika?

Ang katangian ng gamit o tungkulin ng wika ay interaksyonal, instrumental, regulatori, personal, imajinativ, heuristik at informativ. Ang interaksyonal ay tungkulin na nakapagpapanatili o nakapagpapatatag ng relasyong sosyal. Ang instrumental ay ang gamit ng wika na tumutugon sa mga pangangailangan. Ang regulatori ay tungkulin na kumokontrol o gumagabay sa kilos o asal ng iba. Ang … Read more

Ano ang malinaw na pagkakaiba ng wika at diyalekto?

Ang wika at diyalekto ay madalas na napagbabligtad ng ilan at inaakalang may katulad lang na kahulugan sa isa’t isa. Ang wika ay ang wikang sinasalita sa isang lugar na kinikilala ng buong bansa bilang isang opisyal na wika. Ito ang kanilang kinalakihang wika at ang wika na sumasalamin sa kanilang pagkatao. Sa kabilang banda … Read more

Ano-ano ang kategorya at kaantasan ng wika?

Narito ang mga kategorya at barayti ng wika. Una ay ang heterogenous na wikang bumabatay sa lugar at grupo. Ikalawa ay ang homogeneous na wikang nagsasabing ang wikang pormal ay iba sa naimbentong wika. Ikatlo ay dayalek na wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook. Ikaapat ay sosyolek na bumbatay sa mga … Read more

Etnolek

Ano ang kahulugan etnolek? – Bahagi ng tinatawag na barayiti ng wika ang mga salita ng ilang pangkat etniko sa bansa. Tinatawag itong etnolek na batay sa sinasabing etnolonggwistikong pangkat sa Pilipinas. Ang mga salitang napapaloob sa etnolek ay ang mga salitang ginagamit ng mga mamamayan sa isang lugar o pangkat na likas lamang sa … Read more

Bakit mahalaga ang wika sa sarili?

Mahalaga ang wika sa sarili dahil isa itong daan sa pag-unlad. Hindi naman ito nangangahulugan na kausapin mo ang iyong sarili, bagkus kinakailangan ang wika upang mas madagdagan ang kaalaman natin. Maliban sa pagbibigay ng sariling opinyon o damdamin sa mga usapin, ang wika ay mahalaga rin sa sarili dahil sa pamamagitan nito ay nauunawaan … Read more

Bakit mahalaga ang wika sa kapwa?

Ang wika ang nagiging tulay ng dalawang damdamin o dalawang tao. Kaya naman mahalag ang wika sa kapuwa dahil ito ang nagsisilbing instrumento upang maipahayag ang damdamin. Sa pamamagitan ng wika, ang mga ideya ay naisasakatuparan at nagiging posible. Kapag naibulalas na ang damdamin ay nakukuha ng kapuwa ang impormasyon at nagkakaroon ng pagtutulungan, kolaborasyon, … Read more

Ano ang halaga ng pagkakaroon ng wikang pambansa?

Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay tila pagbuo ng isang matibay na tulay na mag-uuganay sa bawat isa. Ang wika ay mahalagang salik ng epektibong komunikasyon. At kung sa isang bansa ay maraming wika, malaki ang tsansa na hindi kaagad magkaunawaan ang mga mamamayan. Sa pagbuo ng isang wikang pambansa na dapat ay alam at … Read more

Bakit mahalagang ituring na magkakapantay ang mga wika sa Pilipinas?

Maituturing na magkakapantay ang mga wika sa Pilipinas dahil magkakatulad silang itinuturing na yaman ng bansa. Sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, hindi talaga maiiwasang magkaroon ng iba’t ibang wika na bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat isa. Ang mga wikang ito ay hindi na maiaalis sa kasaysayan at kultura ng bansa. Mayroon lamang tayong … Read more

Pinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang tagalog dahil

Pinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang Tagalog dahil ito ay ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod. Ang wikang Tagalog ang ginagamit sa ibang bahagi ng Pilipinas, maliban sa Maynila. Dumaan din sa pag-aaral ng mga nasa pamahalaan noon na ang wikang Tagalog ay basehan ng wikang pambansa dahil maraming salitang Tagalog ang … Read more