Ano-ano ang katangian ng gamit ng wika?

Ang katangian ng gamit o tungkulin ng wika ay interaksyonal, instrumental, regulatori, personal, imajinativ, heuristik at informativ.

  • Ang interaksyonal ay tungkulin na nakapagpapanatili o nakapagpapatatag ng relasyong sosyal.
  • Ang instrumental ay ang gamit ng wika na tumutugon sa mga pangangailangan.
  • Ang regulatori ay tungkulin na kumokontrol o gumagabay sa kilos o asal ng iba.
  • Ang personal ay gamit na nakapagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon.
  • Ang majinativ naman ay tungkulin na nakapagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan.
  • Ang heuristik ay gamit ng wika na naghahanap ng mga impormasyon o datos.
  • Samantalang ang informativ naman ay tungkulin na nagbibigay ng impormasyon o datos.